Reglement

(versie: 4 april 2014)

1.1 Het ontstaan

De ‘Gezondheidsaward’ is in 2012 op initiatief van inZichtadvies in het leven geroepen. In april 2013 is de Stichting Gezondheidsaward opgericht.

1.2 Doelstelling

Het doel van de stichting is vierledig:

 1. Het bewustmaken van organisaties van de meerwaarde van toepassing van gezondheidsmanagement in relatie tot het realiseren van organisatiedoelstellingen.

 2. Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 3. Het belonen van organisaties die hierin een voorbeeldfunctie vervullen.

 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.3 Categorieën 2014

Er zijn 3 categorieën:

 • Landelijk grootzakelijk

 • MKB Limburg

 • MKB Actie Vitaal (persoonsprijs)

1.4 Doelgroep

Voor de award landelijk grootzakelijk kunnen alle organisaties in Nederland met meer dan 100 medewerkers zich aanmelden. Voor de MKB prijs kunnen MKB'ers uit de provincie Limburg zichzelf aanmelden/aangemeld worden. Voor de MKB Actie Vitaalprijs zullen ondernemers in bepaalde netwerken benaderd worden.

1.5 Beoordelingscriteria

Landelijk grootzakelijk: aan de hand van de score op de Quickscan wordt een shortlist opgesteld van hoogscoorders. Een vakkundige jury zal uit deze lijst drie organisaties nomineren voor de Gezondheidsaward. Op basis van een daaropvolgend bedrijfsbezoek, tijdens welke ook de uitkomsten van de Quickscan getoetst zullen worden, zal elk afzonderlijk jurylid punten toekennen aan de drie genomineerden. Op de site van de Gezondheidsaward kunnen de eigen medewerkers en derden stemmen op de organisaties. De jury neemt deze scores mee in hun overweging. De jury bepaalt voor 60% wie de Gezondheidsaward wint, 40% door het publiek. 

De jury acht alle drie de genomineerde organisaties zeer goede kandidaten en dus allen winnaars. Dat er slechts één winnaar zal zijn doet geen afbreuk aan de anderen.

MKB: Een vakkundige jury zal de drie genomineerde MKB'ers bezoeken. De jury bepaalt voor 60% wie de MKB Award wint, 40% door het publiek. De jury acht alle drie de MKB'ers zeer goede kandidaten en dus allen winnaars. Dat er slechts één winnaar zal zijn doet geen afbreuk aan de anderen.

MKB Actie Vitaal: De jury bepaalt voor 60% welke ondernemer deze prijs wint, 40% door het publiek.

1.6 Werving en jurering

De werving van nominaties geschiedt op basis van aanmelding op de speciaal ontwikkelde internetsite www.gezondheidsaward.nl. Businessclubs, Business Serviceclubs, Ondernemersverenigingen, Industriële Clubs en Sponsoren hebben de mogelijkheid organisaties voor te dragen. De voorgedragen organisaties worden hierover geïnformeerd en worden afhankelijk van de categorie verzocht de Quickscan in te vullen.

Selectieprocedure

2.1 Selectiecommissie

De selectiecommissie bestaat uit door het bestuur van de Stichting Gezondheidsaward geselecteerde leden, waarvan wordt verondersteld dat zij kunnen beoordelen of aan de gestelde criteria kan worden voldaan. De taak van de selectiecommissie is om de aanmelding van de ondernemers aan de hand van de criteria procedureel te beoordelen en vervolgens de hoogscoorders voor te dragen aan de jury. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die op een voor iedereen uniforme wijze zijn aangeleverd. Indien stemming binnen de commissie noodzakelijk is, hebben alle leden, inclusief de voorzitter, een gelijke stem.

2.2 Jury

De jury bestaat uit vier personen waarvan verondersteld wordt dat zij kunnen beoordelen of, en vooral in welke mate, door de organisatie aan de getoetste perspectieven wordt voldaan. De juryleden dienen volstrekt neutraal te zijn en bovendien samen representanten te zijn van de getoetste perspectieven.

2.3 De getoetste perspectieven

De Gezondheidsaward zal uitgereikt worden aan een organisatie, die het thema gezondheid het meest efficiënt en effectief inzet om organisatiedoelstellingen te realiseren. De volgende vier perspectieven worden getoetst:

 • Financieel

 • Intern

 • Extern

 • Ontwikkeling

2.4 Selectieprocedure

De openstelling van de kandidaatstelling zal via pers- en mediapublicaties en een eigen website onder de aandacht worden gebracht. Voor het inzenden van kandidaten gelden de volgende richtlijnen:

Om te kunnen komen tot een goede besluitvorming dienen de aanmeldingen uniform bij de selectiecommissie aangeleverd te worden. Het is mede de taak van de selectiecommissie om manco's in de aanmeldingen aan te (doen) vullen. In het geval van grootzakelijk krijgt de voorgedragen organisatie, nadat gebleken is dat de kandidatuur serieus is en deze gedragen wordt door de genomineerde organisatie, de Quickscan toegestuurd.

De jury doet zelfstandig onderzoek en diept via eigen netwerken de kandidaten verder uit. Bovendien kan de jury bij de voorgedragen organisaties referenten aanvragen, die zij, indien nodig, zal benaderen. Na het bekend worden van de drie genomineerden worden deze organisaties bezocht.

De Uitreiking Gezondheidsaward

De uitreiking landelijk grootzakelijk vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. De MKB Gezondheidsaward en MKB Actie Vitaal worden tijdens de Ondernemers Vakdagen in de Evenementenhal Venray uitgereikt. Tijdens de uitreikingen, welke onder verantwoordelijkheid van het organisatiecomité aan de hand van een draaiboek verloopt, krijgen alle genomineerde organisaties en ondernemers tijd zichzelf te presenteren.

Alle personen die zakelijk actief zijn, worden in de gelegenheid gesteld deze avond (op uitnodiging) te bezoeken.

Gasten aanwezig bij de uitreiking van de Gezondheidsaward verlenen toestemming voor het gebruik van hun (contact)gegevens voor commerciele doeleinden. Bij gebruik hiervan door de Stichting en haar partners worden derhalve geen (privacy)rechten van de gasten geschend. Gasten vrijwaren de Stichting en haar partners voor enige aanspraak terzake. De Stichting Gezondheidsaward en haar partners zullen de gegevens gebruiken met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwacht wordt dat de directie van de genomineerde organisatie zelf aanwezig zal zijn bij het bedrijfsbezoek en op de avond van de uitreiking.

3.1 Prijs

Tijdens het evenement rondom de uitreiking wordt de volgende prijs uitgereikt:

 • Gezondheidsaward

Deze wisseltrofee gaat naar de winnaar van de award Grootzakelijk.

De winnaars landelijk grootzakelijk en MKB Limburg krijgen een aandenken dat speciaal ontworpen is voor de Gezondheidsaward. Het is een zilveren penning. Deze kan door de winnende organisatie geetaleerd worden dan wel op een revers van een colbert gedragen worden. De winnaars van de award krijgen deze penning in eigen bezit.

De beoordelingsrapporten van de jury worden samengevat in het juryrapport dat tijdens de avond gedeeltelijk wordt voorgelezen door een representant van de jury.

3.2 Financiële bijdrage genomineerden

De genomineerden grootzakelijk worden verzocht een financiële bijdrage van € 500,- exclusief 21% BTW te leveren. In de overige categorieën is geen vergoeding verschuldigd.

Aan alle genomineerden wordt het volgende geboden:

 • Naamsvermelding op de internetsite www.gezondheidsaward.nl

 • Geven van een presentatie van plusminus 5 minuten tijdens de uitreiking

 • Gebruik van logo Gezondheidsaward op eigen internetsite voor PR

 • Diverse PR activiteiten rondom de gezondheidsaward en de genomineerden

3.3 Geheimhouding

Samenwerkingspartners, (hoofd)sponsoren, begunstigers en juryleden verplichten zich strikte geheimhouding te zullen betrachten omtrent alle informatie en ideeën die opdrachtgever in dit kader aan haar heeft verstrekt, tenzij het uitwisselen van informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeen te komen werkzaamheden.

Samenwerkingspartners, (hoofd)sponsoren, begunstigers en juryleden zijn uitsluitend gerechtigd de informatie/ideeën te gebruiken voor het doel, waarvoor zij is bestemd, namelijk het uitvoeren van de hierboven omschreven diensten.

Samenwerkingspartners, (hoofd)sponsoren, begunstigers en juryleden verbinden zich de ter zake door haar van opdrachtgever ontvangen informatie/ideeën op geen enkele wijze commercieel of anderszins te zullen gebruiken of exploiteren.

3.4 Overig

Indien een organisatie, die zich aangemeld heeft en akkoord is gegaan met de voorwaarden voor deelname en het reglement, zich alsnog terugtrekt, nadat bekend is geworden dat de organisatie tot de drie genomineerden behoort, is deze organisatie de Stichting een vergoeding verschuldigd van € 395,- exclusief 21% BTW, ongeacht de categorie waarin zij wilden meedingen.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet ligt bij de stichting, het organisatiecomité en de selectiecommissie de bevoegdheid een beslissing te nemen. Er kan geen correspondentie plaatsvinden over de invulling van de selectieprocedure.

Het organisatiecomité behoudt zich het recht voor het reglement tussentijds aan te passen.

Bij gebleken succes behoudt het organisatiecomité zich het recht voor de Gezondheidsaward jaarlijks, in meerdere regio’s dan wel landelijk en in meerdere categorieën (o.b.v. bedrijfsgrootte en/of branche) uit te reiken.